Alueiden komitea antoi tiukan kannanoton Ukrainan tilanteesta ja otti kantaa energiaköyhyyteen täysistunnossaan Brysselissä 2.-3-4.2014

On ihan selvää, että kun EU- maiden kuntien ja alueiden päättäjät ottivat kantaa Ukrainan tilanteeseen, tunteet olivat pinnassa ja puheenvuorot tiukkoja. Alueiden komitea on suhtaunut Ukrainan tilanteeseen vakavasti jo aiemminkin ja nyt oli täysistunnossa kuultavana Ukrainan varapääministeri Groysman.

Alueiden komitea oli valmis tarjoamaan tukeaan Ukrainalle ja oli valmis luomaan suhteet sellaisiin kuntiin, kaupunkeihin ja kansalaisjärjestöihin, jotka ovat sitoutuneet paikallisdemokratian periaatteisiin. Alueiden komitean päätöslauselmassa kehotetaan Venäjää takaamaan kaikkien Krimin kansalaisten ja myös etnisen ukrainalaisvähemmistön ja tataarivähemmistön oikeudet. Ukrainaa myös kannustetaan käynnistämään laaja uudistusohjelma, jossa hallintoa hajautetaan ja resursseja siirretään paikallis- ja aluehallinnolle.

Täysistunnon asialistalla oli myös lausunto kohtuuhintaisen energian saatavuudesta, johon tekemäni muutosesitys hyväksyttiin. Lausunnossa todettiin, että energianhinnan kasvun ja tulojen välinen kuilu ja energiaköyhyys kasvaa kaikissa EU:n jäsenmaissa. Sähkön hinta on noussut EU:ssa vuosien 2005- 2011 välillä keskimäärin 39 %, kun samana ajanjaksona energian hinnannousu on Japanissa ollut vain 1 %.

Erityisesti asuntojen energiatehokkuutta on parannettava ja uusiutuvien energiamuotojen paikallista tuotantoa on lisättävä, ettei kotien lämmitykseen tarvitse käyttää terveydelle ja ympäristölle vahingollisia energiantuotantotapoja. On arvioitu, että Euroopassa 50-125 miljoona ihmistä kärsii energiaköyhyydestä, eikä voi lämmittää asuntojaan asianmukaisesti. Asukkaita pitäisi tukea ja kannustaa mm. omien aurinkokennojen käyttämiseen, joka vähentäisi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja tuontienergiasta.

Omassa esityksessäni vaadin lisäämään investointeja jakeluverkkoihin ja älykkäiden verkkojen kehittämistä. EU:n rakennerahastoista maksettavilla tuilla pitää pyrkiä vähentämään fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman käyttöä ja edistämään muiden energialähteiden käyttöä, vaaditaan Alueiden komitean hyvässä lausunnossa.